Słowo

Nadzieja wiary wytrwałej

Rz 8, 38-39 – I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Można zapytać, co mnie odłącza od Boga. Można wyliczać wszystko od stworzeń po rzeczy, które utrudniają spotkanie z Nim. Ale można też (i z pewnością warto) odnaleźć w tych słowach wielką nadzieję. Nadzieję wiary zachowanej mimo trudności. Wiary wytrwałej. Wiary na miarę ucznia Jezusa. Stawiajmy sobie pytania o więź z Bogiem. Jednocześnie trzymając się nadziei, nadziei że można trwać mimo wszystko.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.